icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART.42

(1) Federaţiile şi confederaţiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) şi (3), dobândesc personalitate juridică potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

    (2) În vederea dobândirii personalităţii juridice, împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale va depune la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru dobândirea personalităţii juridice, însoţită de următoarele înscrisuri:

    a) hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei sindicale;

    b) hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali ai acestora;

    c) copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice, rămase definitive şi irevocabile, de către organizaţiile sindicale care se asociază;

    d) statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale constituite;

    e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal şi funcţia acestora.
0   
Propuneri/Sugestii
    Lasa o Propunere / Sugestie

    Autentificare     Inregistrare