icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


ART.58

(1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente:

    a) denumirea organizaţiei patronale şi sediul principal;

    b) obiectul de activitate şi scopul;

    c) patrimoniul iniţial, mărimea şi compunerea acestuia;

    d) sursele de finanţare;

    e) drepturile şi obligaţiile membrilor;

    f) organele de conducere;

    g) criteriul de constituire;

    h) procedura de dizolvare şi lichidare a organizaţiei patronale.

(2) Personalitatea juridică a organizaţiei patronale se dobândeşte potrivit prezentei legi.

(3) Pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţia patronală, împuternicitul special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul aceasta.

(4) La cererea de înscriere a organizaţiei patronale se anexează originalul şi câte două copii certificate de reprezentantul legal ale următoarelor acte:

    a) procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale, semnat de membrii fondatori;

    b) statutul;

    c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizaţiei patronale, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi domiciliului acestora;

    d) dovada existenţei sediului.

(5) La primirea cererii de înscriere, judecătoria competentă potrivit alin. (3) este obligată ca, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, să examineze:

    a) dacă s-au depus actele prevăzute la alin. (4);

    b) dacă statutul organizaţiei patronale este conform prevederilor legale în vigoare.

(6) În cazul în care constată că cerinţele legale pentru constituirea organizaţiei patronale nu sunt îndeplinite, preşedintele completului de judecată îl citează în camera de consiliu pe împuternicitul special prevăzut la alin. (3), căruia îi solicită, în scris, remedierea neregularităţilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.

(7) În cazul în care sunt întrunite cerinţele prevăzute la alin. (3), instanţa va proceda la soluţionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale.

(8) Instanţa pronunţă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

(9) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunţare.

(10) Hotărârea judecătoriei este supusă recursului.

(11) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunţare.

(12) Recursul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizaţiei patronale, în termen de 30 de zile. Instanţa de recurs redactează decizia şi restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunţare.
0   
Propuneri/Sugestii
    Lasa o Propunere / Sugestie

    Autentificare     Inregistrare