icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Titlul 8 - Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • ART.154 (1) Raporturile de muncă stabilite între angajatori şi angajaţii acestora se desfăşoar (...)
 • ART.155 Conflictele de muncă se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi. (...)
 • Capitolul II - Conflicte colective de muncă
 • ART.156 Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu în (...)
 • ART.157 Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor pentru a (...)
 • ART.158 Conflictele colective de muncă pot avea loc pentru apărarea intereselor colective cu caracter e (...)
 • ART.159 (1) În conflictele colective de muncă la nivel de unitate angajaţii sunt reprezentaţi de (...)
 • ART.160 În cazul conflictelor colective de muncă angajaţii sunt reprezentaţi de organizaţiile s (...)
 • ART.161 Conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele situaţii:  &nb (...)
 • ART.162     (1) În toate cazurile în care există premisele declanşării unui (...)
 • ART.163 În situaţia în care angajatorul ori organizaţia patronală nu a răspuns la toate r (...)
 • ART.164 Pe durata valabilităţii unui contract sau acord colectiv de muncă angajaţii nu pot declanşa (...)
 • ART.165 Conflictul colectiv de muncă se declanşează numai după înregistrarea prealabilă a aces (...)
 • Capitolul III - Concilierea conflictelor colective de muncă
 • ART.166 În toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se formulea (...)
 • ART.167 Concilierea, medierea şi arbitrarea conflictelor colective de muncă se fac numai între p (...)
 • ART.168 (1) Procedura de conciliere este obligatorie.     (2) În termen de 3 zil (...)
 • ART.169 (1) Pentru susţinerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, după caz, (...)
 • ART.170     Pentru susţinerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau organizaţi (...)
 • ART.171 (1) La data fixată pentru conciliere, delegatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei So (...)
 • ART.172 În cazul în care în urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solu (...)
 • ART.173 În situaţiile în care acordul cu privire la soluţionarea conflictului colectiv de m (...)
 • ART.174 Rezultatele concilierii vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor de către cei care au făcut se (...)
 • Capitolul IV - Medierea şi arbitrajul
 • ART.175 În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor colective d (...)
 • ART.176 (1) Modalitatea de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Oficiului de Mediere şi Arbi (...)
 • ART.177 Componenţa şi criteriile de accedere în corpul de mediatori şi corpul de arbitri ai conf (...)
 • ART.178 (1) În cazul în care conflictul colectiv de muncă nu a fost soluţionat ca urmare a (...)
 • ART.179 (1) Pe întreaga durată a unui conflict colectiv de muncă, părţile aflate în confl (...)
 • ART.180 Medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de muncă este obligatorie/obligatoriu dacă părţ (...)
 • Capitolul V - Greva
 • ART.181 Prin grevă se înţelege orice formă de încetare colectivă şi voluntară a lucrulu (...)
 • ART.182 Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de s (...)
 • ART.183 (1) Hotărârea de a declara greva se ia de către organizaţiile sindicale reprezentative p (...)
 • ART.184 Grevele pot fi de avertisment, de solidaritate şi propriu-zise. (...)
 • ART.185 Greva de avertisment nu poate avea o durată mai mare de două ore, dacă se face cu înceta (...)
 • ART.186 (1) Greva de solidaritate poate fi declarată în vederea susţinerii revendicărilor formul (...)
 • ART.187     (1) Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, după caz, de rep (...)
 • ART.188 Pe durata în care revendicările formulate de angajaţi sunt supuse medierii ori arbitrajul (...)
 • ART.189 În situaţia în care, după declanşarea grevei, mai mult de jumătate din numărul a (...)
 • ART.190 (1) Greva poate fi declarată numai pentru interese cu caracter profesional, economic şi social (...)
 • ART.191 (1) Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grev (...)
 • ART.192 (1) Angajaţii care nu participă la grevă îşi vor continua activitatea.    (...)
 • ART.193     (1) Organizatorii grevei au obligaţia ca pe durata acesteia să protejeze bun (...)
 • ART.194     (1) Pe durata grevei conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să (...)
 • ART.195     (1) Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă s (...)
 • ART.196 (1) Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi (...)
 • ART.197 (1) În timpul grevei organizatorii acesteia continuă negocierile cu conducerea unităţii, (...)
 • ART.198 Dacă angajatorul apreciază că greva a fost declarată sau se derulează cu nerespectarea legii (...)
 • ART.199 Tribunalul fixează termen pentru soluţionarea cererii de încetare a grevei, care nu poate (...)
 • ART.200 (1) Tribunalul examinează cererea prin care se solicită încetarea grevei şi pronunţă d (...)
 • ART.201 (1) Tribunalul şi curtea de apel soluţionează cererea sau, după caz, recursul, potrivit proce (...)
 • ART.202 Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul militar şi personalul cu statut spec (...)
 • ART.203 Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara grevă din (...)
 • ART.204 Personalul îmbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion românesc poate declara (...)
 • ART.205 În unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi (...)
 • ART.206 Angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoa (...)
 • ART.207 Funcţionarii publici declanşează conflictul colectiv de muncă conform procedurii prevăzute & (...)
 • Capitolul VI - Conflictele individuale de muncă
 • ART.208 Conflictele individuale de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti. (...)
 • ART.209 Instanţele judecătoreşti competente să judece cereri referitoare la soluţionarea conflictelo (...)
 • ART.210 Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează instanţei (...)
 • ART.211 Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează: (...)
 • ART.212 (1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă vor fi judecate cu c (...)
 • ART.213 Părţile sunt legal citate dacă citaţia le-a fost înmânată cel puţin cu 5 zile & (...)
 • ART.214 Hotărârile instanţei de fond sunt definitive. (...)
 • ART.215 Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii. (...)
 • ART.216 Dispoziţiile prezentei legi referitoare la procedura de soluţionare a conflictelor individuale (...)