icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Titlul 2 - Organizaţiile sindicale

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • ART.2 (1) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele pol (...)
 • ART.3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţ (...)
 • ART.4 Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii, magistraţii, personalul mil (...)
 • Capitolul II - Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale
 • SECŢIUNEA 1 - Statutele organizaţiilor sindicale
 • ART.5 Constituirea, organizarea, funcţionarea, reorganizarea şi încetarea activităţii unei or (...)
 • ART.6 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind cel puţin următoarele prevederi cu privire la: (...)
 • ART.7 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege li (...)
 • SECŢIUNEA a 2-a - Conducerea organizaţiilor sindicale
 • ART.8 Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capaci (...)
 • ART.9 Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia le (...)
 • ART.10 (1) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilo (...)
 • ART.11 Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organiz (...)
 • ART.12 Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile colective privind raporturil (...)
 • ART.13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa num (...)
 • SECŢIUNEA a 3-a - Dobândirea personalităţii juridice
 • ART.14 (1) Pentru dobândirea de către sindicat a personalităţii juridice, împuternicitul (...)
 • ART.15 (1) La primirea cererii de înscriere, judecătoria competentă potrivit art. 14 alin. (1) e (...)
 • ART.16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusă recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 (...)
 • ART.17 (1) Judecătoria este obligată să ţină un registru special al sindicatelor, în care se (...)
 • ART.18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registr (...)
 • ART.19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, pe care judecătoria certifică &i (...)
 • ART.20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoştinţa judecătoriei sau a Tribuna (...)
 • SECŢIUNEA a 4-a - Patrimoniul organizaţiei sindicale
 • ART.21 Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potri (...)
 • ART.22 (1) Organizaţia sindicală poate dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titl (...)
 • ART.23 Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţ (...)
 • ART.24 Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din (...)
 • ART.25 Organizaţia sindicală poate, în condiţiile prevăzute de statut:     (...)
 • ART.26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin co (...)
 • SECŢIUNEA a 5-a - Atribuţiile organizaţiilor sindicale
 • ART.27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au d (...)
 • ART.28     (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din l (...)
 • ART.29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice co (...)
 • ART.30 (1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe în (...)
 • ART.31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate, federaţiile sau confederaţiile sindicale repreze (...)
 • SECŢIUNEA a 6-a - Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor
 • ART.32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele prop (...)
 • ART.33     (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organiz (...)
 • ART.34 Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale, personalul (...)
 • ART.35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului care lucrează nemij (...)
 • Capitolul III - Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale
 • ART.36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale, hotărârile asupra patrimoniului (...)
 • ART.37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărâre a membrilor sau a delegaţilor acest (...)
 • ART.38 (1) În cazul dizolvării, patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform disp (...)
 • ART.39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sa (...)
 • Capitolul IV - Forme de asociere a organizaţiilor sindicale
 • ART.40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în (...)
 • ART.41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. &n (...)
 • ART.42 (1) Federaţiile şi confederaţiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (...)
 • ART.43 (1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc perso (...)
 • ART.44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. 42 alin. (2) şi la art. 43, după caz, este obligat c (...)
 • ART.45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.     (2) Termenul de (...)
 • ART.46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat să ţină un registru special al federaţiil (...)
 • ART.47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de l (...)
 • ART.48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, împreună cu câte un e (...)
 • ART.49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţa (...)
 • ART.50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale, conform (...)
 • Capitolul V - Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale
 • ART.51 (1) Sunt reprezentative la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de (...)
 • ART.52 Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel:   &nbs (...)
 • ART.53     (1) Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la Tr (...)