icon-rss-large

www.dezbateri-publice.ro | Autentificare | Inregistrare

Abonare la RSS

Legea dialogului social nr. 62 din 10.05.2011

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATÄ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 10 mai 2011


Parlamentul României adoptă prezenta lege.


 • Titlul 1 - Dispoziţii generale
 • ART.1 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semn (...)
 • Titlul 2 - Organizaţiile sindicale
 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • ART.2 (1) Organizaţiile sindicale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele pol (...)
 • ART.3 (1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţ (...)
 • ART.4 Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică conform legii, magistraţii, personalul mil (...)
 • Capitolul II - Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale
 • SECŢIUNEA 1 - Statutele organizaţiilor sindicale
 • ART.5 Constituirea, organizarea, funcţionarea, reorganizarea şi încetarea activităţii unei or (...)
 • ART.6 (1) Statutele organizaţiilor sindicale cuprind cel puţin următoarele prevederi cu privire la: (...)
 • ART.7 (1) Organizaţiile sindicale au dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege li (...)
 • SECŢIUNEA a 2-a - Conducerea organizaţiilor sindicale
 • ART.8 Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale persoane care au capaci (...)
 • ART.9 Membrilor organelor de conducere alese ale organizaţiilor sindicale li se asigură protecţia le (...)
 • ART.10 (1) Sunt interzise modificarea şi/sau desfacerea contractelor individuale de muncă ale membrilo (...)
 • ART.11 Perioada în care persoana aleasă în organul de conducere este salarizată de organiz (...)
 • ART.12 Prin contractele colective de muncă sau, după caz, prin acordurile colective privind raporturil (...)
 • ART.13 Organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale are obligaţia de a ţine evidenţa num (...)
 • SECŢIUNEA a 3-a - Dobândirea personalităţii juridice
 • ART.14 (1) Pentru dobândirea de către sindicat a personalităţii juridice, împuternicitul (...)
 • ART.15 (1) La primirea cererii de înscriere, judecătoria competentă potrivit art. 14 alin. (1) e (...)
 • ART.16 (1) Hotărârea judecătoriei este supusă recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 (...)
 • ART.17 (1) Judecătoria este obligată să ţină un registru special al sindicatelor, în care se (...)
 • ART.18 Sindicatul dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în registr (...)
 • ART.19 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, pe care judecătoria certifică &i (...)
 • ART.20 (1) Organizaţiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoştinţa judecătoriei sau a Tribuna (...)
 • SECŢIUNEA a 4-a - Patrimoniul organizaţiei sindicale
 • ART.21 Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiilor sindicale pot fi folosite numai potri (...)
 • ART.22 (1) Organizaţia sindicală poate dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titl (...)
 • ART.23 Bunurile mobile şi imobile dobândite de către o organizaţie sindicală de la autorităţ (...)
 • ART.24 Cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din (...)
 • ART.25 Organizaţia sindicală poate, în condiţiile prevăzute de statut:     (...)
 • ART.26 (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiilor sindicale se realizează prin co (...)
 • SECŢIUNEA a 5-a - Atribuţiile organizaţiilor sindicale
 • ART.27 În vederea realizării scopului pentru care sunt constituite, organizaţiile sindicale au d (...)
 • ART.28     (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din l (...)
 • ART.29 Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor publice co (...)
 • ART.30 (1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe în (...)
 • ART.31 La cererea organizaţiilor sindicale afiliate, federaţiile sau confederaţiile sindicale repreze (...)
 • SECŢIUNEA a 6-a - Raporturile organizaţiilor sindicale cu membrii lor
 • ART.32 Raporturile dintre organizaţiile sindicale şi membrii lor sunt reglementate prin statutele prop (...)
 • ART.33     (1) Membrii unei organizaţii sindicale au dreptul de a se retrage din organiz (...)
 • ART.34 Membrii aleşi în organele executive de conducere ale organizaţiilor sindicale, personalul (...)
 • ART.35 (1) Membrii aleşi în organele executive de conducere ale sindicatului care lucrează nemij (...)
 • Capitolul III - Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiilor sindicale
 • ART.36 În cazul reorganizării unei organizaţii sindicale, hotărârile asupra patrimoniului (...)
 • ART.37 Organizaţiile sindicale se pot dizolva prin hotărâre a membrilor sau a delegaţilor acest (...)
 • ART.38 (1) În cazul dizolvării, patrimoniul organizaţiei sindicale se împarte conform disp (...)
 • ART.39 (1) În termen de 5 zile de la dizolvare, conducătorii organizaţiei sindicale dizolvate sa (...)
 • Capitolul IV - Forme de asociere a organizaţiilor sindicale
 • ART.40 (1) Organizaţiile sindicale nu pot fi dizolvate şi nu li se poate suspenda activitatea în (...)
 • ART.41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia după criteriul sectoarelor de activitate. &n (...)
 • ART.42 (1) Federaţiile şi confederaţiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (...)
 • ART.43 (1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc perso (...)
 • ART.44 (1) Tribunalul competent prevăzut la art. 42 alin. (2) şi la art. 43, după caz, este obligat c (...)
 • ART.45 (1) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.     (2) Termenul de (...)
 • ART.46 (1) Tribunalul Municipiului Bucureşti este obligat să ţină un registru special al federaţiil (...)
 • ART.47 Organizaţia sindicală constituită prin asociere dobândeşte personalitate juridică de l (...)
 • ART.48 Originalul procesului-verbal de constituire şi al statutului, împreună cu câte un e (...)
 • ART.49 (1) Organizaţia sindicală constituită prin asociere este obligată să aducă la cunoştinţa (...)
 • ART.50 Organizaţiile sindicale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale, conform (...)
 • Capitolul V - Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale
 • ART.51 (1) Sunt reprezentative la nivel naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de (...)
 • ART.52 Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate se face astfel:   &nbs (...)
 • ART.53     (1) Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la Tr (...)
 • Titlul 3 - Organizaţiile patronale
 • Capitolul I - Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor patronale
 • SECTIUNEA 1 - Constituire şi organizare
 • ART.54 Organizaţiile patronale sunt independente faţă de autorităţile publice, de partidele politic (...)
 • ART.55 (1) Organizaţiile patronale se constituie prin asociere liberă, pe sectoare de activitate, teri (...)
 • ART.56 (1) Organizaţiile patronale îşi desfăşoară activitatea în baza statutelor şi re (...)
 • SECTIUNEA a 2-a - Statutul
 • ART.57 Modul de constituire, organizare, funcţionare şi de dizolvare a unei organizaţii patronale se (...)
 • ART.58 (1) Statutul va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, cel puţin următoarele elemente: &nbs (...)
 • ART.59 (1) Judecătoria este obligată să ţină un registru special de evidenţă a organizaţiilor pa (...)
 • ART.60 Organizaţia patronală dobândeşte personalitate juridică de la data rămânerii def (...)
 • SECŢIUNEA a 3-a - Drepturile şi obligaţiile organizaţiilor patronale
 • ART.61 Organizaţiile patronale reprezintă, susţin şi apără interesele membrilor lor în rela (...)
 • ART.62 (1) În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, organizaţiile patr (...)
 • ART.63 (1) Pot fi alese în organele de conducere ale organizaţiilor patronale persoane care au ca (...)
 • ART.64 (1) Confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional pot adresa autorităţilor public (...)
 • SECTIUNEA a 4-a - Patrimoniul şi finanţarea activităţii
 • ART.65 Bunurile mobile şi imobile aparţinând organizaţiilor patronale pot fi folosite numai &ic (...)
 • ART.66 Organizaţiile patronale pot dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gra (...)
 • ART.67 Activitatea economico-financiară a organizaţiilor patronale se desfăşoară potrivit bugetului (...)
 • ART.68 (1) Sursele veniturilor organizaţiilor patronale pot fi: taxe de înscriere, cotizaţii, do (...)
 • Capitolul II - Dizolvarea organizaţiilor patronale
 • ART.69 În cazul dizolvării unei organizaţii patronale, patrimoniul acesteia se împarte cu (...)
 • ART.70 (1) În termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizaţiei patronal (...)
 • ART.71 Organizaţiile patronale se pot afilia la alte organizaţii interne şi internaţionale, conform (...)
 • Capitolul III - Reprezentativitatea organizaţiilor patronale
 • ART.72 1) Sunt reprezentative la nivel naţional sau de sector de activitate organizaţiile patronale ca (...)
 • ART.73 Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate a organizaţiilor patronale se face (...)
 • ART.74 (1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucureşti, con (...)
 • Titlul 4 - Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social
 • ART.75 În vederea promovării bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai (...)
 • ART.76 Consiliul Naţional Tripartit are următoarea componenţă:     a) preşedinţ (...)
 • ART.77 Consiliul Naţional Tripartit este prezidat de primul-ministru, locţiitorul de drept al acestuia (...)
 • ART.78 Principale atribuţii ale Consiliului Naţional Tripartit sunt:     a) asigura (...)
 • ART.79 Secretariatul Consiliului Naţional Tripartit este asigurat de Ministerul Muncii, Familiei şi Pr (...)
 • ART.80 Consiliul Naţional Tripartit îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi func (...)
 • ART.81 La şedinţele Consiliului Naţional Tripartit pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor autorită (...)
 • Titlul 5 - Consiliul Economic şi Social
 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • ART.82 Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autono (...)
 • ART.83 (1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către iniţiatorii proiectelor d (...)
 • ART.84 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridică.     (2) Sediul (...)
 • ART.85 Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei (...)
 • Capitolul II - Atribuţiile Consiliului Economic şi Social
 • ART.86 Consiliul Economic şi Social este organism consultativ pentru Parlamentul şi Guvernul Româ (...)
 • ART.87 (1) Iniţiatorii proiectelor de acte normative din domeniile de competenţă prevăzute la art. 8 (...)
 • ART.88 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 86, Consiliul Economic şi Socia (...)
 • ART.89 Consiliul Economic şi Social stabileşte relaţii cu organisme şi organizaţii internaţionale (...)
 • ART.90 Consiliul Economic şi Social analizează şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modul (...)
 • Capitolul III - Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • SECTIUNEA 1 - Structura Consiliului Economic şi Social
 • ART.91 Funcţionarea Consiliului Economic şi Social este asigurată de:     a) plen; (...)
 • SECŢIUNEA a 2-a - Plenul Consiliului Economic şi Social
 • ART.92 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social este constituit dintr-un număr de 45 de membri, inclu (...)
 • ART.93 Fiecare confederaţie patronală şi sindicală reprezentativă la nivel naţional, precum şi fi (...)
 • ART.94 Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care în (...)
 • ART.95 (1) Mandatul plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.     (2) M (...)
 • ART.96 (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor (...)
 • ART.97 (1) Consiliul Economic şi Social se consideră legal constituit la data validării a cel puţin (...)
 • ART.98     (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social încetează &i (...)
 • ART.99 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal în sesiu (...)
 • ART.100 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenţa a minimum 24 de membri. Î (...)
 • ART.101 (1) Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are următoarele a (...)
 • ART.102 (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 101 alin. (1) lit. c) - h), plenul (...)
 • SECŢIUNEA a 3-a - Biroul executiv
 • ART.103 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din preşedinte, 3 vicepre (...)
 • SECŢIUNEA a 4-a - Preşedintele şi vicepreşedinţii
 • ART.104 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales prin votul plenului, dintre membrii a (...)
 • ART.105 Preşedintele Consiliului Economic şi Social îndeplineşte următoarele atribuţii: &n (...)
 • ART.106 Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul p (...)
 • SECŢIUNEA a 5-a - Comisiile de specialitate
 • ART.107 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează p (...)
 • ART.108 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate pe (...)
 • ART.109 Fiecare membru al Consiliului Economic şi Social face parte obligatoriu din cel puţin o comisie (...)
 • ART.110 (1) Numărul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Econom (...)
 • ART.111 Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileşte prin regulamentul de or (...)
 • SECŢIUNEA a 6-a - Secretariatul tehnic
 • ART.112 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care (...)
 • Capitolul IV - Alte dispoziţii
 • ART.113 Desemnarea membrilor în Comitetul Economic şi Social European se face după cum urmează: (...)
 • ART.114 (1) Consiliul Economic şi Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat. &nb (...)
 • ART.115 Personalul Consiliului Economic şi Social este contractual şi are următoarea structură: & (...)
 • ART.116 În cazul în care membrii Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de special (...)
 • ART.117 (1) Pentru elaborarea unor studii în domeniul economico-social stabilite de către plen, Co (...)
 • ART.118 Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul secretariatul (...)
 • ART.119 (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes pu (...)
 • Titlul 6 - Constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publi
 • ART.120 (1) În cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, prevăzute în anexa nr. (...)
 • ART.121 Comisiile de dialog social au caracter consultativ şi activitatea lor vizează, în special (...)
 • ART.122 (1) Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publi (...)
 • ART.123 (1) Preşedinţia comisiilor de dialog social se asigură astfel:     a) la ni (...)
 • ART.124 (1) Elaborarea unitară a politicilor naţionale în domeniul dialogului social şi coordona (...)
 • ART.125 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, comisii (...)
 • ART.126 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta lege. (...)
 • Titlul 7 - Negocierile colective de muncă
 • Capitolul I - Negocierea contractelor colective de muncă
 • ART.127 Organizarea şi desfăşurarea negocierilor colective, precum şi încheierea contractelor c (...)
 • ART.128 (1) Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi ş (...)
 • ART.129 (1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului î (...)
 • ART.130 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere p (...)
 • ART.131 (1) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile su (...)
 • ART.132 (1) Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în (...)
 • Capitolul II - Efectele contractelor colective de muncă
 • ART.133 (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:   & (...)
 • Capitolul III - Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă
 • ART.134 Părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angajaţii, reprezentaţi la negoc (...)
 • ART.135 (1) În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractulu (...)
 • ART.136 (1) Contractele colective de muncă, încheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decâ (...)
 • Capitolul IV - Părţile şi reprezentarea acestora la negocierea colectivă în sectorul bugetar
 • ART.137 În sectorul bugetar, părţile contractului colectiv de muncă sunt angajatorii şi angaja (...)
 • ART.138 (1) Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu (...)
 • ART.139 Negocierea acordurilor colective pentru funcţionarii publici se face în conformitate cu di (...)
 • Capitolul V - Încheierea contractelor colective de muncă
 • ART.140 (1) În scopul asigurării participării la negocierea contractelor colective de muncă la n (...)
 • ART.141 (1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi (...)
 • ART.142 (1) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă care sunt negociate cu încă (...)
 • ART.143 (1) Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în f (...)
 • ART.144 (1) Contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea (...)
 • ART.145 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, inspectoratele teritorial (...)
 • ART.146 (1) Contractele colective de muncă nu vor fi înregistrate dacă:     a) (...)
 • ART.147 Împotriva refuzului înregistrării contractelor colective de muncă părţile interes (...)
 • Capitolul VI - Executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de muncă
 • ART.148 (1) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi. (2) Neî (...)
 • ART.149 Clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în (...)
 • ART.150 (1) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se consemnează într-un act adiţio (...)
 • ART.151 Contractul colectiv de muncă încetează:     a) la împlinirea ter (...)
 • ART.152 (1) Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral. (2) Litigiile în le (...)
 • ART.153 Conform principiului recunoaşterii reciproce orice organizaţie sindicală legal constituită po (...)
 • Titlul 8 - Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă
 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • ART.154 (1) Raporturile de muncă stabilite între angajatori şi angajaţii acestora se desfăşoar (...)
 • ART.155 Conflictele de muncă se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi. (...)
 • Capitolul II - Conflicte colective de muncă
 • ART.156 Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu în (...)
 • ART.157 Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de muncă revendicările angajaţilor pentru a (...)
 • ART.158 Conflictele colective de muncă pot avea loc pentru apărarea intereselor colective cu caracter e (...)
 • ART.159 (1) În conflictele colective de muncă la nivel de unitate angajaţii sunt reprezentaţi de (...)
 • ART.160 În cazul conflictelor colective de muncă angajaţii sunt reprezentaţi de organizaţiile s (...)
 • ART.161 Conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele situaţii:  &nb (...)
 • ART.162     (1) În toate cazurile în care există premisele declanşării unui (...)
 • ART.163 În situaţia în care angajatorul ori organizaţia patronală nu a răspuns la toate r (...)
 • ART.164 Pe durata valabilităţii unui contract sau acord colectiv de muncă angajaţii nu pot declanşa (...)
 • ART.165 Conflictul colectiv de muncă se declanşează numai după înregistrarea prealabilă a aces (...)
 • Capitolul III - Concilierea conflictelor colective de muncă
 • ART.166 În toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se formulea (...)
 • ART.167 Concilierea, medierea şi arbitrarea conflictelor colective de muncă se fac numai între p (...)
 • ART.168 (1) Procedura de conciliere este obligatorie.     (2) În termen de 3 zil (...)
 • ART.169 (1) Pentru susţinerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, după caz, (...)
 • ART.170     Pentru susţinerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau organizaţi (...)
 • ART.171 (1) La data fixată pentru conciliere, delegatul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei So (...)
 • ART.172 În cazul în care în urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solu (...)
 • ART.173 În situaţiile în care acordul cu privire la soluţionarea conflictului colectiv de m (...)
 • ART.174 Rezultatele concilierii vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor de către cei care au făcut se (...)
 • Capitolul IV - Medierea şi arbitrajul
 • ART.175 În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor colective d (...)
 • ART.176 (1) Modalitatea de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Oficiului de Mediere şi Arbi (...)
 • ART.177 Componenţa şi criteriile de accedere în corpul de mediatori şi corpul de arbitri ai conf (...)
 • ART.178 (1) În cazul în care conflictul colectiv de muncă nu a fost soluţionat ca urmare a (...)
 • ART.179 (1) Pe întreaga durată a unui conflict colectiv de muncă, părţile aflate în confl (...)
 • ART.180 Medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de muncă este obligatorie/obligatoriu dacă părţ (...)
 • Capitolul V - Greva
 • ART.181 Prin grevă se înţelege orice formă de încetare colectivă şi voluntară a lucrulu (...)
 • ART.182 Greva poate fi declarată numai dacă, în prealabil, au fost epuizate posibilităţile de s (...)
 • ART.183 (1) Hotărârea de a declara greva se ia de către organizaţiile sindicale reprezentative p (...)
 • ART.184 Grevele pot fi de avertisment, de solidaritate şi propriu-zise. (...)
 • ART.185 Greva de avertisment nu poate avea o durată mai mare de două ore, dacă se face cu înceta (...)
 • ART.186 (1) Greva de solidaritate poate fi declarată în vederea susţinerii revendicărilor formul (...)
 • ART.187     (1) Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, după caz, de rep (...)
 • ART.188 Pe durata în care revendicările formulate de angajaţi sunt supuse medierii ori arbitrajul (...)
 • ART.189 În situaţia în care, după declanşarea grevei, mai mult de jumătate din numărul a (...)
 • ART.190 (1) Greva poate fi declarată numai pentru interese cu caracter profesional, economic şi social (...)
 • ART.191 (1) Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la grev (...)
 • ART.192 (1) Angajaţii care nu participă la grevă îşi vor continua activitatea.    (...)
 • ART.193     (1) Organizatorii grevei au obligaţia ca pe durata acesteia să protejeze bun (...)
 • ART.194     (1) Pe durata grevei conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să (...)
 • ART.195     (1) Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă s (...)
 • ART.196 (1) Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi (...)
 • ART.197 (1) În timpul grevei organizatorii acesteia continuă negocierile cu conducerea unităţii, (...)
 • ART.198 Dacă angajatorul apreciază că greva a fost declarată sau se derulează cu nerespectarea legii (...)
 • ART.199 Tribunalul fixează termen pentru soluţionarea cererii de încetare a grevei, care nu poate (...)
 • ART.200 (1) Tribunalul examinează cererea prin care se solicită încetarea grevei şi pronunţă d (...)
 • ART.201 (1) Tribunalul şi curtea de apel soluţionează cererea sau, după caz, recursul, potrivit proce (...)
 • ART.202 Nu pot declara grevă: procurorii, judecătorii, personalul militar şi personalul cu statut spec (...)
 • ART.203 Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara grevă din (...)
 • ART.204 Personalul îmbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion românesc poate declara (...)
 • ART.205 În unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi (...)
 • ART.206 Angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoa (...)
 • ART.207 Funcţionarii publici declanşează conflictul colectiv de muncă conform procedurii prevăzute & (...)
 • Capitolul VI - Conflictele individuale de muncă
 • ART.208 Conflictele individuale de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti. (...)
 • ART.209 Instanţele judecătoreşti competente să judece cereri referitoare la soluţionarea conflictelo (...)
 • ART.210 Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează instanţei (...)
 • ART.211 Cererile pot fi formulate de cei ale căror drepturi au fost încălcate după cum urmează: (...)
 • ART.212 (1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă vor fi judecate cu c (...)
 • ART.213 Părţile sunt legal citate dacă citaţia le-a fost înmânată cel puţin cu 5 zile & (...)
 • ART.214 Hotărârile instanţei de fond sunt definitive. (...)
 • ART.215 Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii. (...)
 • ART.216 Dispoziţiile prezentei legi referitoare la procedura de soluţionare a conflictelor individuale (...)
 • Titlul 9 - Sancţiuni
 • ART.217 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:   &nb (...)
 • ART.218 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu a (...)
 • Titlul 10 - Dispoziţii tranzitorii şi finale
 • ART.219 (1) Hotărârile judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către or (...)
 • ART.220 Modelul, modul de completare şi operare a registrelor speciale ale sindicatelor, respectiv ale o (...)
 • ART.221 (1) Îndeplinirea condiţiilor de reprezentativitate se constată prin hotărâre judec (...)
 • ART.222 (1) Reprezentativitatea organizaţiilor patronale sau sindicale poate fi contestată în ins (...)
 • ART.223 Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la data intr (...)
 • ART.224 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:     a) Legea s (...)

 •  

  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

                                   IOAN OLTEAN

   

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                                ALEXANDRU PEREŞ

   

  Bucureşti, 10 mai 2011.

  Nr. 62.